Materials de Construcció

Tenim 1000 m2 de magatzem cobert i 2500 m2 de pati amb tot tipus de materials: material de construcció, aïllaments, impermeabilitzants, sanejament, ceràmica, àrids, prefabricats de formigó, materials d’encofrar,  conglomerants en diferents formats i molts més:

Materials de construcció: àrids, grava, ciments, calç, guix, resines, morters, formigó, ciment cola, additius, blocs i prefabricats de formigó, materials ceràmics per a envans, parets i sostres, i altres productes d’aplicació específica.

Aïllaments tèrmics i acústics: gran varietat de productes tant sintètics com naturals per adaptar a cada aplicació concreta: poliestirè extruït, llana de roca, fibra de vidre, fibra de fusta i tota la gamma d’aïllaments naturals i ecològics presentats a l’apartat de materials ECOlògics.

Impermeabilitzants: tot tipus de solucions per a impermeabilitzar cobertes, evitar filtracions en terrats, humitats, impermeabilització de murs, tubs de drenatge, impermeabilització de dipòsits d’aigua: teles asfàltiques, mòduls de butil, pintures i morters impermeabilitzants i altres.

Sanejament i emmagatzematge d’aigües: disposem dels materials necessaris per tal de realitzar la evacuació d’aigües interior i exterior d’edificis i habitatges, en granges, jardins i obra pública. Tenim materials i accessoris de PVC, arquetes, canals i tubs per evacuació d’aigües de teulada galvanitzats, de zinc, prelacats marró i de coure així com dipòsits d’emmagatzematge d’aigües, fosses sèptiques i tot el que necessitis.

Instal·lacions: tenim tot el que necessitis per a la instal·lació d’aigua, tubs corrugats per a passar cables, cable elèctric, caixetins i també tot el necessari per fer la instal·lació d’aigua de jardins amb reg automàtic.

Utillatge: us podem oferir tot tipus d’eines, bastides, formigoneres, escales, carretons d’obra, puntals telescòpics i material per a encofrar.